W opublikowanym właśnie w imieniu tej organizacji oświadczeniu, przypomina, że 27 sędziów Sądu Najwyższego, w tym pierwsza prezes prof. Małgorzata Gersdorf, zostało zmuszonych do przejścia w stan spoczynku, co niektóre źródła uważają za czystkę w polskim sądownictwie. Jego zdaniem także nowy tryb powoływania sędziów w Polsce nie oferuje takich samych gwarancji zapewniających niezależność sądownictwa, jakie istniały w ramach poprzedniej procedury.

- CCBE łączy się z obywatelami polskimi, stowarzyszeniami społeczeństwa obywatelskiego i organizacjami zawodowymi, którzy publicznie demonstrują swój brak zgody na czystkę prowadzoną w sądownictwie oraz na pogorszenie stanu demokracji i praworządności w Polsce. Oferujemy nasze pełne wsparcie polskim sędziom, którzy padli ofiarą tej czystki mającej głęboki wpływ na niezależność sądownictwa, a co za tym idzie na stan praworządności. CCBE popiera oświadczenie Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa w sprawie sytuacji w Polsce, które zostało opublikowane 4 lipca 2018 r. - czytamy w oświadczeniu.   
 
Jak pisze prezydent CCBE, podział władzy na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą jest niezbędnym elementem demokratycznego państwa. - Należy zauważyć, że wpływ sytuacji sądownictwa w Polsce nie ogranicza się tylko do terytorium tego kraju, ponieważ ramowe przepisy unijne wymagają niezawisłości sądownictwa w każdym państwie członkowskim w celu zagwarantowania wzajemnego zaufania pomiędzy sądami we wszystkich krajach Unii Europejskiej - stwierdza Antonín Mokrý. I przypomina, że europejscy sędziowie kwestionują niezależność sądownictwa w Polsce, a konkretnie gwarancję należytego dochodzenia i rzetelnego procesu w tym kraju. - Wpływ zmian na sądownictwo jest alarmujący, ponieważ decyzja o przedłużeniu zatrudnienia sędziów, którzy ukończyli 65 lat, zależy od uznania Prezydenta Polski - czytamy w oświadczeniu.
 
Prezydent Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy oficjalnie wzywa polskie władze do podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia praworządności. - W szczególności wzywamy do wstrzymania działań dotyczących sądownictwa, które naruszają praworządność w Polsce - stwierdza.   CCBE apeluje o bezstronną władzę sądowniczą w Polsce, która czuwa – w niezależny sposób – nad  podtrzymywaniem praworządności stanowiącej jeden z fundamentów europejskiej demokracji.