Sąd Okręgowy w Warszawie w całości oddalił powództwo frankowicza,klienta Banku Millenium. Sprawa jest ciekawa, gdyż dotyczy takich samych zagadnień jak sprawa z pozwu grupoweg skierowanego przeciw temu bankowi.
Klient Banku domagał się zapłaty rzekomo nadpłaconej kwoty twierdząc, że zawarta przez niego umowa o kredyt indeksowany do kursu CHF  – w związku z niedozwolonym (abuzywnym) charakterem postanowień umowy zezwalających Bankowi na stosowanie kursu CHF z Tabel Kursowych Banku – jest umową o kredyt złotówkowy.
Sąd stwierdził, że postanowienia umowy w części, w której odsyłały do ustalanych przez Bank kursów publikowanych w Tabelach Kursów Walut Obcych, były abuzywne. W pozostałym zakresie Sąd podzielił jednak stanowisko Banku i powództwo klienta oddalił. Sąd stwierdził bowiem, że klient Banku  z tej abuzywności wyprowadził nieprawidłowy wniosek. Jego żądanie sprowadzało się do żądania zmiany charakteru umowy. Z umowy o kredyt, którego istotą jest indeksowanie kursem waluty obcej, na umowę o kredyt w złotych. Zdaniem Sądu jest to niedopuszczalne. Sąd Okręgowy odwołał się w tym zakresie do poglądu wyrażonego w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2015 r. (II CSK 768/14).
Sąd Najwyższy – w sprawie z pozwu grupowego przeciwko mBankowi – uznał, że abuzywność klauzuli określającej zasady zmiany oprocentowania nie uzasadnia zmiany charakteru umowy z umowy o kredyt ze zmiennym oprocentowaniem, na umowę o kredyt o stałym oprocentowaniu.  Zmiana charakteru umowy, jakiej żądał klient Banku Millennium  (tj. zmiana umowy o kredyt indeksowany na umowę o kredyt złotówkowy), byłaby jeszcze dalej idąca i dlatego jest niedopuszczalna.
Sąd wskazał, że po wyeliminowaniu abuzywnych postanowień umowy, umowa pozostaje umową o kredyt indeksowany (nie można jej uznać za umowę o kredyt złotówkowy).  Płatności klienta powinny być przeliczane po kursie rynkowym uwzględniającym uczciwy zysk Banku.  Sąd ustaleń co do tego, jaki kurs byłby właściwy nie czynił, ponieważ klient domagał się uznania kredytu za złotówkowy, co było niedopuszczalne i jako takie podlegało oddaleniu. 
W sprawie tej Bank Millenium reprezentowała adw.Anna Cudna-Wagner, Dispute Resolution Linklaters Warsaw
wraz z  adw. Bartoszem Miąskiewiczem.

Sygnatura akt XXIV C 837/14, wyrok z 9 listopada 2015 r.