Rzecz dotyczy art. 62 u.p.n. Ten stanowi, że ci, którzy wbrew przepisom ustawy posiadają środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlegają karze pozbawienia wolności do lat trzech.
Rozwianie wątpliwości jest konieczne w związku z rozbieżnościami w orzecznictwie sądów apelacyjnych oraz SN. Jedni uważają, że każda forma posiadania narkotyków niezależnie od jego celu lub czasu trwania stanowi przypadek karalnego posiadania (art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).

Drudzy twierdzą, że krótkotrwałe posiadanie środka odurzającego w związku z jego użyciem nie jest czynem karalnym w rozumieniu u.p.n. W uzasadnieniu takiego stanowiska sąd twierdzi, że nie było intencją ustawodawcy w sposób “okrężny” karanie samego zażywania narkotyków przez kwalifikowanie tego rodzaju zachowania jako posiadania.
W związku ze zgoła odmiennymi orzeczeniami i koniecznością ujednolicenia praktyki pierwszy prezes SN zwrócił się z tzw. abstrakcyjnym pytaniem prawnym do SN w powiększonym składzie. 

Źródło: Rzeczpospolita