SN rozpoznał skargi na uchwały organów samorządu notarialnego

W dniu 13 sierpnia 2013 r. Sąd Najwyższy rozpoznał na rozprawie dwie skargi Ministra Sprawiedliwości, złożone na podstawie art. 47 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, na uchwały organów samorządu notarialnego (sygn. akt III ZS 9/13 i III ZS 10/13).

Przedmiotem pierwszej ze skarg Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2013 r. była uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Notariuszy Izby Notarialnej w Katowicach, nr 5/13/170, z dnia 2 marca 2013 r., którą nałożono na notariusza obowiązek zapłaty kwoty 200 zł za każdy dzień nieobecności na walnym zgromadzeniu notariuszy izby notarialnej lub na szkoleniu.

Wnosząc o uchylenie zaskarżonej uchwały Minister Sprawiedliwości zarzucił jej sprzeczność z art. 7 i art. 17 Konstytucji RP oraz z art. 30 § 1 pkt 7, art. 17 i art. 29 § 3 ustawy Prawo o notariacie, polegającą na tym, że podejmując uchwałę w sprawie obciążenia notariusza obowiązkiem majątkowym, Walne Zgromadzenie Notariuszy Izby Notarialnej w Katowicach przekroczyło swoje kompetencje ustawowe.

Przedmiotem drugiej ze skarg Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2013 r. była uchwała Rady Izby Notarialnej w Gdańsku, nr 1/276/2012, z dnia 20 kwietnia 2012 r., która zmieniała Regulamin Wewnętrznego Urzędowania Rady poprzez dopuszczenie możliwości podjęcia uchwały przez Radę bez odbycia posiedzenia przy wykorzystaniu poczty elektronicznej.

Wnosząc o uchylenie zaskarżonej uchwały Minister Sprawiedliwości zarzucił jej sprzeczność z art. 7 i art. 17 Konstytucji RP oraz z art. 36 § 1 ustawy Prawo o notariacie. Powołując się na ugruntowane w tym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego Minister Sprawiedliwości wskazał, iż wykładnia art. 36 § 1 ustawy, uwzględniająca wymóg obecności członków rady przy podejmowaniu uchwały, nie pozostawia wątpliwości, że jej podjęcie może odbyć się tylko na posiedzeniu rady.

Po rozpoznaniu obu spraw, Sąd Najwyższy uwzględnił skargi MS i uchylił zaskarżone uchwały oraz przekazał sprawy do ponownego rozpoznania.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska, RPE WKP

Źródło: www.ms.gov.pl, stan z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Data publikacji: 20 sierpnia 2013 r.