W dniu 20 maja br. Sąd Najwyższy odroczył rozprawę. O odroczenie rozprawy wnosił prokurator wskazując na konieczność uzupełnienia materiałów niejawnych pozostających w dyspozycji Sądu Najwyższego, które są niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej oceny zarzutów kasacyjnych.
Kasacje wniesiono od wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., którym Tomasza L. skazano na karę 2 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności i zakazano przez 10 lat zajmowania stanowisk kierowniczych w organach administracji państwowej. Od tego samego wyroku wniesiono również kasację na korzyść Arkadiusza Ż, skazanego na karę 2 lat pozbawienia wolności. Tomasz L. został skazany po przedstawieniu mu przez prokuraturę m.in. zarzutu uzależnienia powołania wiceszefa Centralnego Ośrodka Sportu od łapówki i przyjęcia w związku z tym korzyści majątkowej.
Obrońcy wnoszą o uniewinnienie lub uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.
(Sygn. akt II KK 361/14).