Pytanie sądu brzmiało: czy od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego wyliczającej wysokość zaopatrzenia emerytalnego przyznanego w drodze wyjątku przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art.8 ust.1 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin ( tekst jednolity w: Dz.U.z 2004 r., Nr 8, poz.66 ) przysługuje odwołanie do sądu powszechnego?

Sąd Najwyższy 6 lipca br. odpowiedział pozytywnie na to pytanie. Podjął następującą uchwałę: Od decyzji Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego wyliczającej wysokość zaopatrzenia emerytalnego przyznanego w drodze wyjątku przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.

 W uzasadnieniu sędzia sprawozdawca Maciej Pacuda podkreślił, iż sąd pytający miał wątpliwości, czy świadczenie z art. 2 cytowanej ustawy nie jest tożsame z tym z art.8 ust.1 .W pierwszym z tych przepisów mowa jest o emeryturze, rencie lub też świadczeniu socjalnym. Natomiast drugi - dotyczy specjalnego zaopatrzenia emerytalnego w wysokości nieprzekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie. Zdaniem sądu pytającego w przypadku tego drugiego specjalnego świadczenia  - odwołanie do sądu powszechnego od decyzji podjętej przez Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego nie przysługuje.

SN jednak stwierdził 7 lipca, że sprawę może rozpatrzyć sąd powszechny. Uważa on, że jeśli kryteria przyznawania świadczenia są zobiektywizowane, to kontrola sądowa jest dopuszczalne. I taka była ostatnio linia orzecznicza SN ( np. sygn. III ZP 9/99, OSNAPiUS 2000 nr 5, poz. 167).  Nie ma powodu, aby odstąpić od dotychczasowego stanowiska. Z redakcji art.8 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym wojskowych wynika, że  wysokość świadczenia jest ograniczona do konkretnego limitu (górna granica świadczenia rodzajowego). - W ten sposób realizuje się prawo obywatela do sądu – wyjaśniał sędzia Pacuda. O ile decyzja ministra jest uznaniowa, to decyzja dyrektora WBE dotyczy zobiektywizowanych kryteriów i także dlatego powinna być rozpatrzona przez sąd, jako decyzja wykonawcza.

 Sygnatura akt II UZP 2/11