SN zwrócił uwagę, że straż miejska i policja nadużywają karania za picie piwa w miejscach publicznych nie określając tych wykroczeń precyzyjnie. Dodał, że jednym z aspektów zasady praworządności obywatelom wolno to, czego prawo im wyraźnie nie zabrania. Natomiast organom władzy publicznej wolno tylko to, na co prawo im wyraźnie zezwala.

Czytaj też>> SN wyjasni, czy picie alkoholu nad rzekami...

W ustnych motywach uzasadnienia sędzia sprawozdawca Andrzej Siuchniński stwierdził jednak, że względy gwarancyjne determinowane przez represyjny charakter przepisu art. 43[1] ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazują na potrzebę przyjęcia definicji zawartej w ustawie o drogach publicznych i nie powinno być wątpliwości, że to definicja zwarta w tej ustawie służyć powinna wykładni znamion wykroczenia.
Nie jest bowiem zabronione spożywanie alkoholu w całej przestrzeni publicznej, ale jedynie w miejscach wskazanych w tym przepisie lub określonych w uchwale Rady Gminy.
Zestawiając definicje pojęcia „ulica” zawarte w art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440 ze zm.) i załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejsc, ulic i adresów (Dz.U. 2012, poz. 125) Sąd Najwyższy stwierdził, że biorąc pod uwagę hierarchię aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia) nie powinno być wątpliwości, że to definicja zwarta w ustawie o drogach publicznych służyć powinna wykładni znamion wykroczenia.
Odnosząc się do wykładni pojęcia „ulica” zawartego w załączniku nr 2 do nadmienionego rozporządzenia mieć należy na uwadze zakres upoważnienia zawartego w art. 47b ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2016, poz. 1629). Wydane na jego podstawie rozporządzenie dotyczyć ma zakresu ewidencjonowanych informacji. Zawarta w załączniku do tego rozporządzenia definicja pojęcia „ulica” służy zatem tylko takim celom. Poza tym definicja „ulicy” zawarta w art. 4 ust. 3 ustawy o drogach publicznych jest węższa.
Dlatego także względy gwarancyjne determinowane przez represyjny charakter przepisu art. 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazują na potrzebę przyjęcia definicji zawartej w ustawie o drogach publicznych.

 Sygnatura akt I KZP 14/16, postanowienie z 19 stycznia 2017 r.
 

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł