W toku egzekucji przeciwko Fundacji im. S. Konarskiego z wniosku PKO BP SA, komornik zajął rachunki dłużnika. Na rachunkach tych były zgromadzone środki unijne, które wpłynęły w wyniku podpisania umowy między województwem mazowieckim a Fundacją na budowę domu pomocy społecznej. Pieniądze stanowiły dofinansowanie projektu.
W lutym 2014 r. dłużnik po zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego, domagał się ograniczenia egzekucji środków pochodzących z funduszy unijnych. Przedstawiciele Fundacji dowodzili, że obecnie obrót pieniężny odbywa się bezgotówkowo, wobec tego nie ma problemu z rozpoznaniem źródeł przelewów. A przecież środki pieniężne pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego lokowane są bezgotówkowo.
Sąd Rejonowy 7 kwietnia 2014 r. uchylił czynności komornika. Według sądu środki przekazane z funduszy europejskich należą do kategorii nie podlegających egzekucji joko przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele.
Zażalenie na to postanowienie złożył bank. Jego zdaniem środki zgromadzone na rachunku bankowym tracą status przedmiotu zwolnionego spod egzekucji. Z chwilą wpływu środków - bez znaczenia pozostaje tytuł, z którego one pochodzą.
Sąd Najwyższy nie podzielił tego stanowiska.
SN podjął uchwałę, według której zajęcie rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone.

Czytaj też>>SN: dotacje unijne...

Sygnatura akt III CZP 104/14, uchwała 3 sędziów SN z 26 lutego 2015 r.