Sąd Okręgowy w Szczecinie, w toku rozpoznawania sprawy X RCz 390/16, wydał postanowienie, w którym zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym zagadnieniem prawnym: "od kiedy biegnie termin do złożenia zażalenia na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów wydane na rozprawie i doręczone w trybie art. 753 § 2 k.p.c. - czy od ogłoszenia postanowienia na rozprawie czy od jego doręczenia?".

Sąd Najwyższy w dniu 6 kwietnia 2017 r. w trzyosobowym składzie wydał uchwałę, w której przyjął, iż termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu o zabezpieczeniu alimentów wydane na rozprawie liczy się - jeżeli strona nie zażądała doręczenia postanowienia - od dnia jego ogłoszenia (art. 394 § 2 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.).

Uchwała Sądu Najwyższego z 6.04.2017 r., III CZP 115/16

LEX nr 2261787