Jak stwierdza autor wydanej właśnie książki pt. Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające, znalazła ona jednak w judykaturze obfite wyjaśnienie, także przy okazji praktyki stosowania przepisów o roszczeniach uzupełniających właściciela nieruchomości wobec przedsiębiorstw przesyłowych, którzy korzystali lub nadal korzystają z gruntu (innych nieruchomości) bez tytułu prawnego. Krytyczny przegląd orzecznictwa został przedstawiony w tej książce – deklaruje autor.
Ale jak dodaje, pozostaje jeszcze wiele zagadnień, którym daleko jeszcze do jednoznaczności w kształtującej się praktyce sądowej. - Istotnym problemem jest m.in. kwestia przedawnienia roszczeń, o których mowa w art. 49 § 2 i art. 3052 § 1 k.c., a także intertemporalnego stosowania nowych przepisów do stanów historycznych (sprzed 3 sierpnia 2008 r.) i odpowiedniego stosowania przepisów o służebnościach gruntowych do instytucji służebności przesyłu oraz quasi-służebności, o której mowa w art. 124 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm., dalej: u.g.n.) i w przepisach wcześniejszych. Niniejsza publikacja dokonuje systemowego przeglądu i analizy możliwych stanowisk, mieszcząc się jednak w granicach niezbędnej potrzeby – ochrony prawnorzeczowej z punktu widzenia właściciela i przedsiębiorcy przesyłowego – czytamy we wstępie do książki.

imagesViewer


Jak podkreśla wydawca, w książce omówiono wszystkie istotne aspekty służebności przesyłu jako instytucji umożliwiającej uregulowanie stanów historycznie wytworzonych oraz właściwą regulację praw przedsiębiorców przesyłowych do nieruchomości osób trzecich na przyszłość.
Szczegółowo opisano warunki powstania służebności przesyłu w trybie umownym i sądowym, kwestie związane z zasiedzeniem oraz prawa (roszczenia) właścicieli związane z wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie z nieruchomości i urządzeń przesyłowych przez przedsiębiorców przesyłowych, do których ci nie mają praw właścicielskich (rzeczowych) lub obligacyjnych. Zawiera także wzory wniosków i pozwów sądowych związanych z omawianą problematyką.
- Publikacja jest pomyślana jako pomoc w rozwiązywaniu sporów i roszczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanymi urządzeniami przesyłowymi. Jest pisana z opcją jak najlepszego i zgodnego z prawem uzyskania prawa do nieruchomości dla przedsiębiorców przesyłowych z odpowiednim wynagrodzeniem dla właścicieli, także za okres sprzed ustanowienia służebności przesyłu – czytamy w komunikacie o ukazaniu się książki.

Według autora i wydawcy, książka przeznaczona jest dla radców prawnych, adwokatów i sędziów oraz właścicieli i zarządców nieruchomości, przedsiębiorców przesyłowych i rzeczoznawców majątkowych.
 

Dowiedz się więcej z książki
Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł