Na mocy wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 stycznia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 6942/13, do Rejestru Klauzul Niedozwolonych wpisano postanowienie, zgodnie z którym "Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Klienci korzystają ze sklepu ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, a w szczególności za szkody poniesione przez Klienta na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego danymi osobowymi, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetwarzanie danych przez systemy komputerowe".

Stosowanie tego typu zapisów w regulaminach stron umożliwiających dokonanie zakupu drogą internetową stawia konsumentów w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji. W przypadku kradzieży ich danych osobowych, ale również błędnego przetworzenia samej transakcji płatności, pozostawaliby oni bez jakiejkolwiek możliwości dochodzenia swoich praw. Przedsiębiorca nie może również odpowiedzialności za tego typu zdarzenia przenosić na osobę zajmującą się techniczną obsługą serwisu. Taka sytuacja mogłaby zaistnieć zwłaszcza, jeżeli strona przedsiębiorcy została wykonana na jego zamówienie przez firmę zewnętrzną. Jednak to właśnie przedsiębiorca, a nie serwis techniczny strony, jest administratorem danych osobowych, które powierzane są mu przez klientów sklepu. Dlatego też mając na względzie postanowienia art. 36 ust. 1 ustawy dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, przedsiębiorca nie może uchylać się od zaniedbań powodujących narażenie danych osobowych jego klientów na niebezpieczeństwo. Poza tym transakcje dokonywane drogą internetową są transakcjami, które w znacznej mierze opierają się na zaufaniu między stronami. Zapewnienie bezproblemowego działania strony jest zatem przypisane do przedsiębiorcy jako podmiotu profesjonalnie wykonującego swoją działalność, mieści się więc w granicach należytej staranności, jaką nakłada na niego Kodeks cywilny. Podobnie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wypowiadał się już wcześniej. Na przykład w wyroku z dnia 25 października 2011 r. (sygn. akt XVII AmC 5022/11) uznając za klauzulę niedozwoloną zapis wzorca umownego, zgodnie z którym: "Apteka internetowa aptekawsieci.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedoskonałości i błędy systemu informatycznego".

Opracowanie: Daniel Wojtczak, RPE WK

Źródło: www.uokik.gov.pl