Projektowana ustawa realizowała postulat zawarty w dwóch odrębnych petycjach skierowanych do marszałka Senatu – a mianowicie rozszerzenia katalogu wyjątków od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Celem projektu było objęcie zwolnieniem od kosztów sądowych strony wnoszącej skargę o wznowienie postępowania, gdy przyczyną wznowienia ma być stwierdzenie przez Trybunał Konstytucyjny niezgodności z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową bądź też ustawą, aktu normatywnego, na podstawie którego wydano orzeczenie.

Ponadto zwolnienie od kosztów sądowych miało również objąć stronę dochodzącą naprawienia szkody wywołanej bezprawiem legislacyjnym (czyli niewydaniem aktu normatywnego mimo takiego obowiązku lub wydaniem aktu bądź decyzji, które były niezgodne z prawem i spowodowały szkodę) czy też innymi przypadkami niezgodnego z prawem działania (zaniechania) organów władzy publicznej.

Źródło: www.senat.gov.pl