Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniający Kodeks wyborczy. Zgodnie z nim sprawy z zakresu rozpatrywania skarg na postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze będą rozpatrywane wyłącznie przez Naczelny Sąd Administracyjny w składzie trzech sędziów w ciągu 5 dni od dnia wniesienia. Orzeczenie NSA będzie ostateczne.Nowelizacja nakłada na PKW nowe zadania – będzie prowadziła wykaz osób, wobec których sąd prawomocnie orzekł o utracie biernego prawa wyborczego w związku ze złożeniem niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Dane o tych osobach będą udostępniane właściwym komisjom wyborczym dokonującym rejestracji kandydatów w wyborach.Prezes sądu będzie zobowiązany do niezwłocznego przesłania PKW prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego. Realizacja tych zadań przyczyni się do prawidłowego i sprawnego prowadzenia procedury rejestracji kandydatów w wyborach. 

Więcej informacji: Jest projekt zmieniający Kodeks wyborczy 

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich,

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych