Zgodnie z projektem przygotowanym przez resort sprawiedliwości skargi i wnioski składać można będzie w biurze podawczym każdego sądu w formie pisemnej i ustnie do protokołu. Dopuszczalna będzie droga elektronicznego przekazu – mail lub fax. Protokół sporządza obsługa biura podawczego, a podpisują skarżący i przyjmujący skargę. W razie braków i wątpliwości wynikających z pisma, sąd może wezwac skarżącego do uzupełnienia w terminie siedmiu dni.

Jednak rozporządzenie nie określa terminu rozpatrzenia skargi. W uzasadnieniu do projektu wspomina się jedynie o procedurze rozpatrywania skarg według kodeksu postępowania administracyjnego. Skargi będzie rozpatrywać prezes sądu lub osoba przez niego wyznaczona.

Rozporządzenie wejdzie w życie wraz z nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych, 28 marca br., a obecnie znajduje się w uzgodnieniach