Jak przypomina autorka wydanej właśnie książki Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo  postępowanie sądowe (pierwszo i drugoinstancyjne) jest uruchamiane na skutek wniesienia przez legitymowany podmiot odpowiedniego środka prawnego. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego jest środkiem prawnym nadzwyczajnym, o charakterze zewnętrznym, który uruchamia postępowanie kontrolne prowadzone przez sąd administracyjny. Przedmiotem kontroli, sprawowanej w oparciu o kryterium legalności, jest działalność administracji publicznej w zakresie określonym ustawowo.
Skarga kasacyjna jest środkiem odwoławczym, służącym od 
wskazanych w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, uruchamiającym kontrolę instancyjną sprawowaną przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Jak podkreśla autorka, pismo procesowe będące skargą lub 
skargą kasacyjną musi być prawidłowo skonstruowane zarówno pod względem formalnym, jak i materialnym, gdyż tylko takie pismo procesowe spełni swoją rolę polegającą na uruchomieniu postępowania przed są dem administracyjnym pierwszej lub drugiej instancji. 

Autorka komentarza przypomina też, że choć ustawodawca nie wprowadził w postępowaniu sądowoadministracyjnym – co do zasady – przymusu adwokacko‑radcowskiego, jednak profesjonalni pełnomocnicy (adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi) stanowią najistotniejszą kategorię podmiotów uprawnionych do reprezentowania w  nim stron.
Przy sporządzaniu skargi kasacyjnej, zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania (jeśli do wznowienia postępowania właściwy jest Naczelny Sąd Administracyjny) oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z  prawem prawomocnego orzeczenia obowiązuje przymus adwokacko‑radcowski, w kształcie, jaki nadano mu w art 175 ppsa.

Dowiedz się więcej z książki
Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Jak podkreśla wydawca, w książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego). Publikacja została uzupełniona o bogaty wybór aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi zagadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające.

Obecne trzecie wydanie uwzględnia zmiany ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, które weszły w życie 15 sierpnia i 1 września 2015 r., dotyczące m.in. rozszerzenia uprawnień sądów administracyjnych w zakresie orzekania merytorycznego oraz możliwości orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny, a także zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw, mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji, które wejdą w życie 11 lutego 2017 r.
Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu zostały zamieszczone przykłady wzorów pism procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz zadań egzaminacyjnych z propozycjami ich rozwiązań. Wskazane przykłady nawiązują do zagadnień najczęściej występujących w zadaniach na egzaminach kończących aplikacje adwokacką i radcowską.

Zdaniem autorki i wydawcy, publikacja została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności o profesjonalnych pełnomocnikach - adwokatach, radcach prawnych, doradcach podatkowych, rzecznikach patentowych. Ponadto będzie stanowiła nieocenioną pomoc dla aplikantów adwokackich i radcowskich w przygotowaniu do egzaminów końcowych.

Więcej o publikacji>>>