Skarga pauliańska chroniąca wierzycieli przed wyzbywaniem się majątku przez dłużników w celu uniemożliwiania egzekucji przysługuje także wierzycielom należności publicznoprawnych, tj. podatków, ceł, składek na ZUS, niepodatkowych należności budżetu. SN zaakceptował w nim wyroki sądów uznające za bezskuteczną wobec Skarbu Państwa darowiznę podatnika zalegającego z zapłatą podatku na kwotę ponad 200 tys. zł. Podarował on córce swoje mieszkanie. O uznanie tego za bezskuteczne wystąpił naczelnik urzędu skarbowego.
Pełnomocnik kobiety przekonywał, że skarga pauliańska należności publicznoprawnych nie dotyczy, że dopuszczenie jej dla ochrony tych należności byłoby zbyt dużą ingerencją organów administracji w stosunki cywilnoprawne. SN był innego zdania. Sędzia Henryk Pietrzkowski, uzasadniając werdykt, zaznaczył, że jest to sprawa precedensowa. SN nie miał dotychczas okazji tak jednoznacznie się wypowiedzieć w tej istotnej kwestii.

Źródło: Rzeczpopolita