Po pierwsze, zmieniono zasady składania skargi na czynności komornika. Skarga taka będzie bowiem składana za jego pośrednictwem. Jeżeli komornik oceni ją jako zasadną, to uwzględni ją w całości bez przekazywania do sądu. Przyjęto także, że komornik w terminie trzech dni od dnia otrzymania skargi będzie zobligowany do sporządzenia uzasadnienia zaskarżonej czynności, o ile nie zostało ono sporządzone wcześniej, albo wskazania przyczyn jej zaniechania i przekazania ich wraz ze skargą i aktami sprawy do właściwego sądu.

Ponadto przyjęto, że wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwiać będzie prowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Dotychczas to wierzyciel wskazywał sposób egzekucji we wniosku. Natomiast skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, będzie możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może natomiast wskazać wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny powinien zastosować sposób egzekucji najmniej uciążliwy dla dłużnika.

Z kolei jeżeli wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji, nie wskaże majątku pozwalającego na zaspokojenie świadczenia, komornik powinien zobowiązać dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji. Dłużnik natomiast będzie zobligowany do złożenia wykazu majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Nowelizacja zawiera nadto przepisy ułatwiające prowadzenie egzekucji z rachunku bankowego. Zobowiązano bowiem banki do utworzenia systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Wszystkie zawiadomienia komornika sądowego oraz oświadczenia banku będą od tej pory składane w postaci elektronicznej. System teleinformatyczny realizujący doręczenia elektroniczne pomiędzy komornikiem a bankiem będzie finansowany z opłat użytkujących go podmiotów (koszty dostępu do systemu będą zaliczane do wydatków ponoszonych w toku postępowania egzekucyjnego).

Nowe przepisy przewidują nadto, iż na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli umowa nie określałaby udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłożyłby umowy, należy domniemywać się, że udziały są równe, a po ustaleniu udziału dłużnika należy zwolnić pozostałe udziały od egzekucji.

Źródło: www.rcl.gov.pl,