- Przez 25 lat orzekałem jako sędzia i doświadczenia tego okresu uprawniają mnie do oceny, że aktualne regulacje w zakresie sądownictwa zapewniają rzeczywiste gwarancje niezawisłości sędziowskiej – stwierdził w czasie spotkania z sędziami w KRS prokurator generalny - Andrzej Seremet.
Niezawisłość sędziowska to zapewnienie sędziemu takiej sytuacji, aby mógł podejmować decyzje zgodnie z własnym sumieniem i był zabezpieczony przed możliwością jakichkolwiek bezpośrednich i pośrednich nacisków. Nie oznacza to, zdaniem prok. Seremeta braku zagrożeń dla tej jednej z najistotniejszych gwarancji demokratycznego państwa prawa. – Jeśli mówimy dziś o zagrożeniach, to bardziej narażona jest niezależność sądów niż niezawisłość sędziów – uważa prok. Seremet.
Andrzej Seremet zwraca uwagę na orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które definiują zakres niezależności i niezawisłości sędziów od ministra sprawiedliwości, jako podmiotu pełniącego nadzór nad działalnością administracyjną sądów. Ważne są też orzeczenia TK dotyczące niezawisłości sędziego. Wystarczy przypomnieć orzeczenie dotyczące niezgodności z konstytucją powierzenia asesorom czynności sędziowskich, który stał się podstawą rewolucji ustrojowej w sądach powszechnych.
- Niezależność sądów i niezawisłość sędziów nie jest celem samym w sobie, lecz środkiem zapewniającym uczciwy proces sądowy, gwarancją bezstronnego rozpoznania spraw dotyczących ludzkich praw i wolności – posumował prok. Seremet.