Nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma za zadanie dokonanie implementacji zapisów zawartych w dyrektywie 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 5 września 2007 r. Określa ona ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów.

Dyrektywa 2007/46/WE określa szczegółowe wymagania techniczne, homologacyjne, proceduralne, w celu dopuszczenia nowych typów pojazdów, ich wyposażenia lub części, do ruchu drogowego.

Ponadto celem dyrektywy jest doprowadzenie do sytuacji, w której stosowane w każdym państwie UE osobne procedury homologacji zostaną zastąpione zharmonizowaną procedurą homologacji - uniwersalną w ramach UE, przy zachowaniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.