Do 29 listopada dwie komisje senackie mają wydać swoje opinie w sprawie tego projektu.
Nowela zawiera jedynie trzy przepisy. Zakłada się, że do osób, które sfinansowały pogrzeb dziecka i którym się należy zasiłek pogrzebowy zaliczać się będzie obok krewnych - pracodawców, domy pomocy społecznej, gminy, powiaty, kościoły lub związki wyznaniowe.
W sprawach o zasiłek pogrzebowy wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, stosować  się będzie przepisy ustawy w nowym brzmieniu.
Projekt zainicjował Rzecznik Praw Obywatelskich, wychodząc częściowo naprzeciw postulatom zawartym w tym piśmie, przedstawianym przez rodziców dzieci martwo urodzonych. 
Ustawa w art. 77 ust. 2 wskazuje kogo rozumie pod pojęciem „członka rodziny osoby uprawnionej” do pobrania zasiłku pogrzebowego – są to: małżonek, rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające, a także dzieci: własne, drugiego małżonka, przysposobione i umieszczone w rodzinie zastępczej, również przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci niż wymienione, a ponadto rodzeństwo, dziadkowie, wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna. W razie śmierci osoby, która nie została wymieniona w art. 77 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach1, zasiłek pogrzebowy nie przysługuje.
Jak podkreślają autorzy projektu zasiłek może być przyznany w sytuacji, w której zaistniała możliwość pochowania dziecka, tj. dla którego sporządzono kartę zgonu, bez wymagania adnotacji urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu. Jeżeli bowiem system prawny uznał możliwość pochowania martwo urodzonego dziecka, dla którego sporządzono kartę zgonu, osobom, które poniosły koszty jego pogrzebu należy stworzyć możliwość otrzymania zasiłku pogrzebowego. Zasiłek pogrzebowy, będący świadczeniem jednorazowym, ma charakter przede wszystkim kompensacyjny i częściowo socjalny. Przyznanie tego zasiłku osobom, które znalazły się w tej emocjonalnie trudnej sytuacji, spełni tym samym w sposób właściwy jego funkcję - uważają senatorowie.
 

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł