Zmiany przygotował rząd. Ustawa ma wprowadzić do polskiego porządku prawnego nową formę szczególną - formę dokumentową. Skutki jej niedochowania będą uregulowane analogicznie do skutków niedochowania formy pisemnej. Duże zmiany nowela wprowadzi także do procedury cywilnej - zakłada informatyzację postępowania, w tym także postępowania egzekucyjnego. Zajęcia rachunku bankowego komornik dokona przy pomocy specjalnego systemu, elektronicznie prowadzone będą również licytacje ruchomości.

Nowela ma zobowiązać banki do utworzenia systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego. Będzie to realizacją zgłaszanych od dawna przez komorników postulatów dotyczących przyspieszenia wymiany informacji związanych z wykonywaniem zajęć wierzytelności z rachunku bankowego.

Wszystkie zawiadomienia komornika sądowego oraz oświadczenia banku będą składane w postaci elektronicznej. System teleinformatyczny realizujący doręczenia elektroniczne pomiędzy komornikiem a bankiem będzie finansowany z opłat użytkujących go podmiotów (koszty dostępu do systemu będą zaliczane do wydatków ponoszonych w toku postępowania egzekucyjnego).

Zmienią się także zasady składania skargi na czynności komornika. Będzie ona wnoszona do sądu za pośrednictwem komornika, który dokonał zaskarżonej czynności. Jeżeli komornik uzna skargę za uzasadnioną w całości, to będzie mógł ją uwzględnić, co zwolni go z obowiązku przekazania jej do sądu. Nastąpi również wyeliminowanie przypadków wniesienia skargi do niewłaściwego sądu oraz konieczności umarzania postępowania przez sąd w razie uwzględnienia skargi przez komornika.

Zniknąć ma uciążliwy i często wydłużający postępowanie obowiązek określenia przez wierzyciela sposobu egzekucji. Wniosek wierzyciela będzie uprawniał komornika do zastosowania wszystkich adekwatnych sposobów egzekucji za wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. We wniosku wierzyciel będzie wskazywał sposoby, których zastosowaniem nie jest zainteresowany.

LEX Windykacje>>>