Na podstawie artykułu 5 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej jednym z zadań parlamentów narodowych jest czuwanie nad przestrzeganiem w UE zasady pomocniczości. Zasada ta mówi, iż w dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia Europejska podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii. Niespełnienie tej zasady oznacza, że w przedstawionym projekcie aktu ustawodawczego UE zostały przekroczone kompetencje UE nadane jej w Traktatach.

28 kwietnia 2010 r. Senat RP wydał negatywną opinię o zgodności z zasadą pomocniczości projektu aktu ustawodawczego Unii Europejskiej – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 ustanawiającego Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Unii Europejskiej (FRONTEX) - COM (2010) 061. Jest to zdarzenie precedensowe - jedna z izb polskiego Parlamentu po raz pierwszy skorzystała z nowej kompetencji, jaka została nadana parlamentom narodowym przez Traktat z Lizbony.

Zastrzeżenia zaprezentowane przez Senat RP pokrywają się z kwestiami, do których w negatywny sposób odniósł się Rząd w stanowisku do tego dokumentu. W zaistniałej sytuacji prace nad projektem rozporządzenia dotyczącym Agencji Frontex będą przebiegać równolegle na dwóch poziomach. Tak jak dotychczas będzie on dyskutowany na forum Rady UE (obecnie na posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Granic), na których przedstawiciele Rządu RP będą przedstawiać swoje zastrzeżenia starając się wprowadzić do tekstu zmiany zapisów, które uważa za niezgodne z zasadą pomocniczości. Z drugiej strony Senat przekazał opinię przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji i zależnie od liczby zastrzeżeń zgłoszonych przez pozostałe parlamenty narodowe podjęte zostaną działania zgodnie z procedurą przewidzianą przez Traktat.