Stała tendencja wzrostu państwowego długu publicznego, powinna budzić niepokój. Dla jego pokrycia istnieje konieczność 
zaciągania nowych zobowiązań, które powodują dalsze zadłużenie - uważa dr hab. Robert Wolański z Zakładu Finansowo-Prawnych Problemów Zarządzania, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
W swojej opinii do ustawy budżetowej na 2017 r.sporządzonej dla Senatu  dr Wolański podkreśla, że z 288 zgłoszonych poprawek Sejm przyjął tylko 11. Ekspert nie wypowiada się co do sposobu głosowania na nimi. Zwraca uwagę na ważne przesunięcia pieniędzy.
Ograniczenia budżetowe objęły m.in. takie instytucje, jak Sąd Najwyższy, Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwowa Inspekcja Pracy, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelny Sąd Administracyjny.
Środki w ten sposób zaoszczędzone w wysokości 121,1 mln zł zostały przesunięte do rezerwy ogólnej.
Wśród instytucji, które uzyskały wsparcie z budżetu można wymienić Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (47,5 mln zł), Polską Agencję Prasową (6,4 mln zł), Główny Urząd Miar (5 mln zł), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (1,55 mln zł).  Najwięcej przesunięć wydatków dotyczyło rezerwy ogólnej.
Najwyższą kwotę, blisko 12 mln zł z rezerwy ogólnej przekazano do Instytutu Pamięci Narodowej – do Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Również z tej samej części przesunięto 6 mln zł do Państwowej Inspekcji Pracy.
Jedna z wyżej wskazanych jedenastu przyjętych poprawek zwiększyła dochody i wydatki w  budżecie. Zmiana ta zwiększa dochody pochodzące z
opłaty od wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji o kwotę 1,9 mln  zł.
Termin rozpatrzenia ustawy budżetowej przez Senat upływa  12 stycznia 2017 r., wieć posiedzenie plenarne odbędzie się 11 stycznia.

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł