Izba rozpatrzy ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw. Był to projekt poselski. Nowelizacja zakłada, że w 2017 r. kwota wolna od podatku wyliczana będzie według dotychczasowych zasad.

Kwota wolna od podatku

W październiku 2015 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustalające kwotę wolną od podatku w wysokości 3 089 zł są niezgodne z konstytucją ze względu na brak waloryzacji tej kwoty i tracą moc 30 listopada 2016 r. Ustawa utrzymuje dotychczas obowiązujące zasady wyliczania takiej kwoty. Wchodzi ona w życie z dniem 30 listopada 2016 r. z wyjątkami. Ustawa zmienia zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Ponadto zmieniany jest przepis przejściowy związany z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania wprowadzonej nowelizacją ordynacji podatkowej z dnia 13 maja 2016 r.


Ustawa budżetowa
Senatorowie zajmą się ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Był to rządowy projekt. Ustawa jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 i ma wobec niej charakter uzupełniający. Wprowadza zmiany w kilku ustawach. Zamrożony ma być zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.  Na dotychczasowym poziomie  utrzymane będą podstawy naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych, a także  pracowników uczelni publicznych oraz nauczycieli. Z Funduszu Pracy przeznaczono 1 mld 32 mln zł na staże, szkolenia i specjalizacje lekarzy, dentystów, pielęgniarek i położnych. Ustawa przewiduje ponadto umorzenie pożyczek udzielonych z budżetu państwa Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na finansowanie świadczeń gwarantowanych przez państwo, których termin spłaty przypada 31 marca 2017 r. Chodzi o 39 mld 151 mln 886 tys. zł. W ustawie zapisano także, że polska składka członkowska w Konwencji Europejskiej Agencji Kosmicznej zostanie sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z ustawą w 2017 r. nadal ma być zawieszony przepis ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, który umożliwia dofinansowanie przez ministra ds. gospodarki działań związanych z promocją biopaliw lub innych paliw odnawialnych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Senat będzie debatować nad ustawą o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, której projekt przygotował rząd. Nowelizacja zawiesza stosowanie tego podatku do 2018 r. Przepisy ustawy z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej będą stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 r. W konsekwencji nie będą one miały zastosowania do przychodów osiągniętych w okresie od 1 września 2016 r. do końca grudnia 2017 r. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadza dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwotę wolną od podatku ustalono w skali roku w wysokości 204 mln zł. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Opieka zdrowotna
W porządku obrad znajduje się ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, wywodząca się z projektu poselskiego. Nowelizacja ma na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (w tym nocnej i świątecznej), że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto ustawa  przywraca  zasadę finansowania z budżetu państwa, a nie Narodowego Funduszu Zdrowia, zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Świadczenie kompensacyjne
Izba przeprowadzi drugie czytanie trzech senackich projektów – dwóch ustaw i jednej uchwały. Pierwszy to projekt ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, przygotowany przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Celem projektu jest przyznanie prawa do świadczenia kompensacyjnego nauczycielom zatrudnionym w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego. Ta inicjatywa legislacyjna została podjęta na skutek petycji wniesionej przez członków Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie, w której postuluje się włączenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w centrach kształcenia praktycznego do katalogu osób uprawnionych do otrzymywania świadczenia kompensacyjnego na podstawie ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Takie świadczenia uzupełniają system emerytur pomostowych, który wszedł w życie 1 stycznia 2009 r., i mają na celu zrekompensowanie nauczycielom faktu nieobjęcia ich, co do zasady, prawem do emerytury pomostowej. Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na wspólnym posiedzeniu wniosły o odrzucenie projektu.

Zmiana ustawy o IPN
Drugi to projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wniesiony przez grupę senatorów. Projekt ma na celu zmianę art. 1 pkt 5 i 6 ustawy o IPN, sprowadzającą się do wykreślenia sformułowania „w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.” Usunięcie tego przedziału czasowego może zapobiec ograniczeniu możliwości prowadzenia nowych zadań przez IPN, w przypadku gdyby miały one objąć wydarzenia, miejsca lub postaci związane z okresem sprzed 8 listopada 1917 r.
 

Rocznica stanu wojennego
Trzeci to projekt uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, przygotowany przez grupę senatorów. Ich zdaniem, jest to jedno z tych wydarzeń w najnowszej historii Polski, które najmocniej wpłynęły na losy Polaków. „Decyzją o wyprowadzeniu wojsk na ulice miast, internowaniu i aresztowaniu blisko 10 tysięcy działaczy „Solidarności” oraz wprowadzeniem drakońskich przepisów prawa, z dekretem o stanie wojennym na czele, ekipa generała Wojciecha Jaruzelskiego zniszczyła dorobek 16 miesięcy istnienia NSZZ „Solidarność”, wielkiego, 10-milionowego ruchu społecznego. Zostały zdławione naturalne dążenia narodu do stopniowego poszerzania sfery wolności

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł