Projekt ustawy stanowi realizację wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Marszałka Senatu, dotyczącego problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Podniesiony przez RPO problem dotyczy przede wszystkim ubezpieczonych, którzy doznali szkody na osobie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Projekt ustawy zmierza do rozszerzenia tej ustawy o nowy art. 98b.

Przepis ten nałoży na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązek zaspokajania roszczeń o naprawienie szkody na osobie z tytułu umów obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz od odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, w przypadku wyczerpania ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej, określonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do wysokości sumy gwarancyjnej określonej w tej właśnie ustawie.

Projektowany art. 98b ma więc zapobiec skutkom wyczerpania się sumy gwarancyjnej z umów ubezpieczenia zawartych w latach dziewięćdziesiątych, kiedy to minimalna suma gwarancyjna była wielokrotnie niższa od przyjętej aktualnie.

Roszczenie do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego przysługiwałoby poszkodowanemu oraz obejmowało okres od dnia wyczerpania sumy gwarancyjnej, jednak nie wcześniej, niż od dnia wejścia w życie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W przypadku zaspokojenia przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny roszczenia o naprawienie szkody na osobie, miałby on wobec sprawcy szkody roszczenie zwrotne o wypłacone świadczenie.

Roszczenie poszkodowanego do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego ulegałoby przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia wejścia w życie projektowanego art. 98b, natomiast roszczenie zwrotne Funduszu do sprawcy szkody przedawniałoby się na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, nie wcześniej jednak niż z upływem 3 lat od dnia spełnienia przez Fundusz świadczenia.

Bieg przedawnienia roszczenia poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, przerywałoby zgłoszenie Funduszowi tego roszczenia. Bieg przedawnienia rozpoczynałby się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie otrzymał na piśmie oświadczenie Funduszu o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.

Koszty nowego zadania Funduszu byłyby pokrywane z jego dochodów.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt trafił do dalszych prac w Komisjach. Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 1 lutego 2017 r.

Źródło: www.senat.gov.pl,