Senacki projekt ma wprowadzić w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 6 listopada 2012 r. TK uznał wtedy za sprzeczne z konstytucją dwa przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego łowczych.

Według Trybunału podstawowe elementy tego postępowania powinny być zapisane w ustawie, a nie w statucie Związku. Senacki projekt wprowadza więc do prawa łowieckiego przepisy dotyczące sądownictwa dyscyplinarnego.
Jak dotychczas będzie ono dwuinstancyjne i będzie obejmować okręgowe sądy łowieckie oraz Główny Sąd Łowiecki. Od orzeczeń tego sądu łowieckiego będzie można się odwołać do sądu powszechnego, ale nie od wszystkich orzeczeń.
Katalog kar przwidziany w nowych przepisach ma obejmować: naganę, karę pieniężną, zawieszenie w prawach członka PZŁ na czas od sześciu miesięcy do trzech lat oraz wykluczenie ze związku.