Petycje w tej sprawie złożone zostały przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz byłego policjanta usuniętego ze służby po tym, jak został niezasadnie oskarżony o popełnienie przestępstwa. Jak informuje Fundacja, przygotowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu projekt ustawy uwzględnia postulaty przedstawione przez autorów petycji.
Sprawa zaczęła się od dyscyplinarnego zwolnienia policjanta po tym, jak w 2001 r. wszczęto przeciwko niemu postępowanie karne. Po 10 latach mężczyzna został całkowicie uniewinniony przez sąd, co nie umożliwiło mu jednak powrotu do pracy. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy o policji wznowienie i uchylenie orzeczenia dyscyplinarnego nie jest możliwe po upływie 5 lat od jego uprawomocnienia się.
W czerwcu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie ograniczenie nie narusza Konstytucji. W grudniu ubiegłego roku HFPC pomogła jednak wnieść wydalonemu policjantowi skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Niezależnie od tego, HFPC oraz były policjant zwrócili się do senackiej Komisji Praworządności, Praw Człowieka i Petycji o podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do nowelizacji omawianych przepisów. W swojej petycji Fundacja wskazała, że należy znieść wszelkie ograniczenia terminowe dopuszczalności wznawiania postępowań dyscyplinarnych na korzyść funkcjonariuszy poszczególnych służb, gdyż nie mają one żadnego uzasadnienia w świetle Konstytucji.
Projekt opracowany przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu i przyjęty przez Komisję uwzględnia tę propozycję. Dodatkowo reguluje on zasady przywracania do służby uniewinnionych funkcjonariuszy.

Jak podkreśla Fundacja Helsińska, Problem ze zbyt krótkim terminem na wznowienie postępowania dyscyplinarnego nie dotyczy wyłącznie policjantów. Podobne regulacje występują także na gruncie ustaw regulujących status funkcjonariuszy innych służb mundurowych, a np. w przypadku ABW termin na wznowienie postępowania dyscyplinarnego jest jeszcze krótszy i wynosi 3 lata.