Projektowana ustawa nałoży także na organy administracji publicznej oraz ww. podmioty dodatkowe obowiązki w postaci: zapewnienia czytelnej informacji o możliwości komunikacji poprzez oznaczenie jej znakiem graficznym odsyłającym do komunikatu nagranego w języku migowym; zapewnienia zdalnego dostępu do tłumacza jęz. migowego w formie komunikatora internetowego; zapewnienia dostępu do tłumacza jęz. migowego lub pracownika urzędu – o ile posiada on odpowiedni stopień znajomości polskiego języka migowego (PJM) lub systemu językowo – migowego (SJM); udostępnienia dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, w tym przetłumaczonych na język migowy; udostępnienia wszystkich niezbędnych informacji o organach w formie komunikatu audiowizualnego nagranego w języku migowym.

Termin na przygotowanie sprawozdania upływa 11 lipca 2017 r. Obecnie nad projektem pracują trzy komisje: ustawodawcza, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej.