Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych kontynuowała rozpatrywanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.
Komisja rozpatrzyła pozostałe artykuły, do których na poprzednich posiedzeniach zostały zgłoszone poprawki natury legislacyjnej i merytorycznej, jak również te artykuły, które nie zostały rozpatrzone.
Komisja 7 marca br. przyjęła m.in.:
- art. 6 dotyczący zmiany ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie. Przyjęte poprawki znoszą asesurę notarialną, a wprowadzają instytucję zastępcy notarialnego, przewidują wydłużenie aplikacji notarialnej do 3 lat i 6 miesięcy oraz zwiększenie - z 50 do 70 - liczby projektów aktów notarialnych, które aplikant musi sporządzić w czasie aplikacji;
- art. 12 dotyczący zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Przyjęte poprawki dotyczą: zwiększenia skuteczności egzekucji komorniczej poprzez wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą liczbę kancelarii komorniczych, usprawnienia nadzoru nad komornikami poprzez wprowadzenie kontroli w każdym czasie, o ile stwierdzona zostałaby taka potrzeba, oraz procedury skreślenia aplikantów komorniczych z listy, odwoływania asesorów komorniczych i odwoływania komorników z zajmowanych stanowisk;
- art. 21 dotyczący zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Przyjęte poprawki dotyczą likwidacji wymagań warunków lokalowych i wyposażenia technicznego dla agencji zatrudnienia.
Bez uwag zostały przyjęte: art. 16 dotyczący zmiany ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, art. 22 dotyczący zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 24 dotyczący zmiany ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka.
KWyznaczono siedmiodniowy (od dnia otrzymania Sprawozdania Komisji) termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.