Obie zmiany zaproponowali posłowie. Pierwsza z nowelizacji ma dotyczyć art. 165 i art. 11355 k.p.c. W pierwszym z nich ma się znaleźć zapis, że oddanie pisma procesowego w placówce pocztowej operatora publicznego w Polsce lub placówce operatora świadczącego usługę powszechną w innym państwie UE jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Nowelizacja ograniczyć ma także obowiązek ustanawiania pełnomocnika do doręczeń - ma on dotyczyć jedynie osób, które zamieszkują poza UE.
Zdaniem wnioskodawców obecnie obowiązujące przepisy są sprzeczne z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zakazuje dyskryminacji obywateli ze względu na przynależność państwową. Za taką posłowie PO uważają wprowadzenie monopolu Poczty Polskiej na przekazywanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym.

Druga nowelizacja dotyczyć będzie zmian w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Aby zmusić powoda do podania właściwych danych pozwanego, nowelizacja ma wprowadzić karę grzywny za wskazanie błędnego adresu zamieszkania strony przeciwnej, jeżeli okaże się, że powód lub jej pełnomocnik działali lekkomyślnie lub w złej wierze.

Ograniczone mają zostać także roszczenia dochodzone w EPU. Procedurę będzie można zastosować tylko w przypadku tych, które stały się wymagalne w okresie pięciu lat przed wytoczeniem powództwa. Ma to zapobiegać dochodzeniu roszczeń przedawnionych. Zdaniem posłów jest to uzasadnione faktem, że w EPU nie składa się dokumentów - możliwości weryfikacji upływu terminu przedawnienia są z tego powodu ograniczone. A ze względu na problemy z doręczeniem nakazu zapłaty, pozwany nie ma okazji podniesienia stosownego zarzutu. Posiedzenie Sejmu rozpocznie się 20 marca i potrwa trzy dni.