W projekcie Ministra Sprawiedliwości (nr druku 1231) dodaje się m.in. art. 178b k.k., w myśl którego - kto nie zatrzyma niezwłocznie pojazdu na polecenie wydane przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego - ten będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Według proponowanego nowego art. 42 § 1a k.k., sąd będzie obligatoryjnie orzekał zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za powyższe przestępstwo z art. 178b k.k. oraz za dotychczasowe przestępstwo prowadzenia pojazdu po cofnięciu uprawnień (art. 180a k.k.).

Z kolei w myśl nowego art. 178 § 1a, sprawca katastrofy lub wypadku, który był nietrzeźwy czy pod wpływem środka odurzającego, zbiegł z miejsca zdarzenia, a ponadto w zdarzeniu tym ofiara poniosła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, miałby podlegać karze od 2 lat pozbawienia wolności.

W nowelizacji przewiduje się również zaostrzenie dolegliwości karnej w zakresie od 3 miesięcy do 5 lat - za niestosowanie się do orzeczonych środków karnych (art. 244 k.k.).

W projekcie proponuje się także zmiany kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym oraz kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowelizacja co do zasady miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Opracowanie: Małgorzata Sowa-Grajewska

Źródło: www.sejm.gov.pl,