Autorami projektu są posłowie Solidarnej Polski. Zmiana dotyczyć ma przede wszystkim art. 1015 k.c., który stanowi obecnie, że niezłożenie przez spadkobiercę stosownego oświadczenia w terminie sześciu miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o tytule swojego powołania, skutkuje, co do zasady, przyjęciem spadku wprost, tj. z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Posłowie chcą, by skutkiem bierności spadkobiercy było automatyczne przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Posłowie podkreślają, że zmiany - niwelując społeczne skutki nieznajomości lub niedostatecznej znajomości przepisów prawa - spowodują zwiększenie zaufania obywateli do państwa. Wnioskodawcy uważają również, że obecnie obowiązujące regulacje nadmiernie chronią wierzycieli spadkodawcy.