II RP trwa już ponad 20 lat. Jest to dostatecznie długi okres czasu, pozwalający na ocenę człowieka. Najwyższy czas na zakończenie rozliczeń z okresu PRL. Jeśli ktoś w czasach PRL–u popełnił przestępstwa to powinien odpowiadać na zasadach określonych przez kodeks karny i kodeks postępowania karnego – twierdzą projektodawcy.
- Od ścigania przestępstw jest prokuratura, od wymierzania sprawiedliwości niezawisłe sądy. Reszta powinna być pozostawiona historykom – uważają autorzy projektu.
Zdaniem posłów badania nad historią najnowszą prowadzić powinny akademickie placówki naukowe. Archiwalia byłych służb bezpieczeństwa PRL powinny się znaleźć w Archiwum Akt Nowych i być dostępne na ogólnie obowiązujących w archiwistyce zasadach. Po zlikwidowaniu IPN (art. 2 projektu ustawy) oraz zniesieniu obowiązku składania oświadczeń lustracyjnych (art. 3) zadania i kompetencje dotychczas wykonywane przez IPN  w zakresie ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa a także Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i ZSRR oraz w zakresie ochrony danych osobowych staną się zadaniami realizowanymi przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, zaś zadania i kompetencje z zakresu ścigania przestępstw.
W opinii I prezesa SN Stanisława Dąbrowskiego likwidacja IPN nie jest potrzebna, gdyż powinna istnieć instytucja weryfikująca obsadzanie wysokich stanowisk w państwie.
Związek Zawodowy „Solidarność” także wypowiada się negatywnie na temat projektu. Powodem tego stanowiska jest m.in. likwidacja możliwości wglądu w akta SB i UB przez zainteresowanych obywateli.
 

Źródło: Sejm RP