Posłowie mają zająć się m.in. projektem nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, który wprowadza m.in. wymóg przedstawiania przez prokuratora generalnego parlamentowi jawnej informacji o liczbie zastosowanych podsłuchów oraz zakaz korzystania z takich dowodów w postępowaniach innych niż karne.
Porządek posiedzenia przewiduje również m.in. rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, który ma poszerzyć grupę osób skazanych, które będą skorzystać z tej formy odbywania wyroków. 
Inny projekt , którym zajmą sie posłowie - nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dotyczy doprecyzowania i usprawnienia funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz wprowadzenia dla regionalnego dyrektora ochrony środowiska kompetencji do uzgadniania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego.
Sejm zajmie się także rządowym projektem zmian w ustawie Kodeks postępowania cywilnego, które mają na celu zapewnienie wszechstronnego wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak rejestracja przebiegu rozprawy, w postępowaniu przed sądami powszechnymi.
Komisyjny projekt ustawy zmieniającej ustawę Kodeks karny, ustawy, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawczy, ustawy i Kodeks karny skarbowy zmierza do zharmonizowania przepisu Kodeksu karnego po nowelizacji z dnia 5 listopada 2009 r. z przepisami ustawy - Kodeks karny - zmienionej ustawą z dnia 19 listopada 2009 o grach hazardowych, która wprowadziła nowy środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w tych grach.
Inny komisyjny projekt ustawy - o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - dotyczy włączenia Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. prof. Jana Rosnera we Wrocławiu w struktury organizacyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Przekształcenie ośrodka w jednostkę budżetową jest związane z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Z kolei sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o komisyjnym i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego ma na celu ograniczenie uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych do pierwokupu oraz do nabycia nieruchomości rolnych o pow. nie mniejszej niż 1 ha

Jak poinformnował przed posiedzeniem marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, zaprzysiężenie nowych posłów, którzy obejmą mandaty po zmarłych tragicznie w katastrofie pod Smoleńskiem odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu. Wtedy też mają być wybrani nowi wicemarszałkowie Sejmu, którzy zastąpią tragicznie zmarłych Jerzego Szmajdzińskiego (Lewica) i Krzysztofa Putrę (PiS).