Proponowane przez rząd rozwiązania mają też odformalizować i zwiększyć efektywność skarg na przewlekłość postępowania oraz zapewnić odpowiednią rekompensatę z tego tytułu.

W projekcie nowelizacji ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw rząd proponuje, by informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych sędziów były jawne – z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości oraz informacji umożliwiających identyfikację ruchomości sędziego. Oświadczenia będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu będzie zagrożone odpowiedzialnością karną.

Czytaj: Ziobro: niezrozumiały opór sędziów przed jawnością oświadczeń majątkowych>>

Dowiedz się więcej z książki
Pozycja ustrojowa sędziego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 złProjektowana ustawa wydłuża – z 3 do 5 lat od popełnienia czynu – czas, w którym możliwe będzie wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego. Wydłużony ma zostać także – z 5 do 8 lat od chwili popełnienia czynu – okres, po upływie którego nastąpi przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego, w stosunku do którego było wszczęte postępowanie. Projekt wprowadza nową karę dyscyplinarną – obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5-15 proc. na okres od 6 miesięcy do 2 lat.

Wnioskodawca proponuje, by orzeczenie kary dyscyplinarnej innej niż upomnienie skutkowało pozbawieniem możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez 5 lat, a także niemożnością udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa i wiceprezesa, kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.

W odniesieniu do przewlekłości postępowań projekt przewiduje, że oceniając przewlekłość postępowania sąd będzie oceniał całość postępowania, niezależnie od etapu, na którym została wniesiona skarga o przewlekłość. W projekcie znalazło się też rozwiązanie, w myśl którego prokurator generalny, prokurator krajowy lub inni upoważnieni przez nich prokuratorzy będą mogli przedstawiać organom władzy publicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach także innym osobom - informacje dotyczące działalności prokuratury, w tym informacje dotyczące konkretnych spraw, jeżeli mogą one mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania.

W dyskusji zgłoszony został wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu – o jego dalszych losach zdecyduje Izba w bloku głosowań.

Źródło: www.sejm.gov.pl,