Kolejna zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu wypłat niezaspokojonych świadczeń pracowniczych o świadczenie z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za rok poprzedzający rok, w którym ustał stosunek pracy.
Trzecia zmiana obejmuje umożliwienie realnego zastosowania instytucji wypłaty pracownikom zaliczki na poczet świadczeń niezaspokojonych przez pracodawcę, który faktycznie zaprzestał działalności, poprzez wprowadzenie nowej definicji „faktycznego zaprzestania działalności” i doprecyzowanie daty jej zaprzestania oraz uszczegółowienie przepisów normujących wyżej wymienioną instytucję.
Czwarta zmiana rozszerza definicję pracownika. Projektowana nowelizacja przewiduje, że ochroną roszczeń pracowniczych zostaną objęte także takie osoby zatrudnione u pracodawcy jak: małżonek pracodawcy, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione a także rodzice, a więc osoby obecnie wyłączone z tej ochrony, które mogłyby mieć wpływ na działalność osoby fizycznej prowadzącej własną firmę.
Piąta zmiana zwalnia z opłat stosunkowych w sprawach z zakresu prawa pracy dotyczących dochodzenia zwrotu należności powstałych w wyniku realizacji przepisów z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, w przypadkach, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50 tys. zł.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.