Na rozpoczynającym się jutro, tj. 11 maja posiedzeniu, Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.
 Zgodnie z art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 każde państwo członkowskie prowadzi krajowy rejestr elektroniczny przedsiębiorców transportu drogowego, którzy od wyznaczonego przez to państwo właściwego organu uzyskali zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Przetwarzanie danych, które zawiera rejestr, podlega kontroli wyznaczonego w tym celu organu publicznego.
Dane gromadzone w rejestrze będą dotyczyć: przewoźników drogowych (firma i forma prawna, adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej oraz uwierzytelnionych odpisów), osób zarządzających transportem drogowym, nałożonych na nich kar, a także osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.
Według Ministerstwa Infrastruktury brak jest możliwości utworzenia Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego na bazie istniejących już rejestrów, tj. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zostały one bowiem utworzone do gromadzenia innego rodzaju danych niż te, jakie będą zawarte w tworzonym Rejestrze.
Z uwagi na inny charakter tych danych oraz zasady ich udostępniania należy stworzyć odrębny rejestr, który poprzez punkt kontaktowy zostanie połączony z rejestrami innych państw członkowskich. Będzie on zbudowany na bazie prowadzonych już przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego rejestrów: centralnej ewidencji naruszeń (CEN) oraz Transbit, a także ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach oraz miastach na prawach powiatu. Zarówno zakres i struktury danych CEN, jak i systemu Transbit jedynie częściowo spełniają wymagania, które powinien spełniać referencyjny rejestr przedsiębiorców transportu drogowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej, dlatego też postuluje się budowę odrębnego rejestru. CEN jest systemem przeznaczonym do wsparcia procesów kontrolnych oraz postępowań administracyjnych wszczynanych na podstawie kontroli, Transbit zaś jest systemem wspierającym proces wydawania i rejestracji dokumentów niezbędnych do świadczenia usług transportowych w transporcie międzynarodowym – i jako takie, systemy te mogą być jedynie źródłem części danych niezbędnych do funkcjonowania Rejestru. W projektowanym rejestrze gromadzone będą dane dotyczące poważnych naruszeń przewoźników.
 

Dowiedz się więcej z książki
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników na gruncie kodeksu pracy oraz wybranych ustaw szczególnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł