Posłem sprawozdawcą została szefowa komisji Anna Milczanowska (PiS).

Do rozpatrzenia pozostał projekt zmian w Kodeksie wyborczym zgłoszony przez klub Kukiz'15. Milczanowska zapowiedziała, że tą propozycją komisja zajmie się na kolejnych posiedzeniach.

Jedną z najważniejszych zmian zaproponowanych przez komisję jest dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ograniczenie to ma nie dotyczyć wyborów przed dniem wejścia w życie nowych przepisów.
Jednak zgodnie z nową propozycją ograniczenie możliwości kandydowania na wójta, burmistrza i prezydenta miasta ma nie dotyczyć wyborów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta "przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy". Ograniczenie ma też zostać umieszczone w innym artykule Kodeksu wyborczego - określającym negatywne przesłanki dotyczące biernego prawa wyborczego. Więcej>>

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała m.in. propozycję, która dotyczy możliwości kandydowania do rady gminy i powiatu osób spoza obszaru działania rady, zniesienia dwudniowych wyborów, definicji znaku "x" w kratce na karcie wyborczej oraz propozycję, by siedmiu na dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej było powoływanych przez Sejm.

Posłowie opowiedzieli się za zmianą sposobu wyboru PKW oraz za wygaszeniem kadencji obecnej PKW po wyborach parlamentarnych 2019 r., a także za wprowadzaniem ordynacji proporcjonalnej w wyborach do rad gmin, znosząc tym samym obowiązującą obecnie ordynację większościową, czyli jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y).

Komisja nadzwyczajna pozytywnie zaopiniowała propozycję inicjatywy uchwałodawczej w samorządach. Poparła poprawki Nowoczesnej, by obniżyć wymaganą liczbę mieszkańców pod inicjatywą. Posłowie zgodzili się też, by robienie dopisków na karcie do głosowania nie powodowało nieważności głosów.

Zgodnie z projektem inicjatywę uchwałodawczą ma 300 osób w gminach do 20 tys. mieszkańców, w gminach powyżej 20 tys. - 500 osób. Sowa zaproponował, by inicjatywę miało 100 osób w gminach do 5 tys. mieszkańców, 200 osób w gminach do 20 tys. i 300 osób w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Propozycja Sowy w czwartek została zaakceptowana.
Komisja przychyliła się także do proponowanego przez posła Sowy obniżenia z co najmniej 2 tys. do 1 tys. mieszkańców województwa mających inicjatywę uchwałodawczą.

Według innej, popartej przez komisję propozycji "dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią, nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu". PO, Nowoczesna i PSL chciałyby wykreślenia tej zmiany z projektu, bo - jak argumentował poseł Platformy Tomasz Szymański - taki zapis może umożliwić fałszerstwa wyborcze. W ocenie polityka PO możliwe będzie skreślenie znaku "x" postawionego przez wyborcę i postawienie go w innej kratce.

Inna przyjęta przez komisję zmiana zakłada obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego w miastach na prawach powiatu. Według projektu, wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy będącej miastem na prawach powiatu zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. (ks/pap)