- Niezawisłość sędziowska wymaga szczególnej ochrony, ponieważ jest warunkiem koniecznym do wzmocnienia rządów prawa oraz ochrony indywidualnych wolności w demokratycznym państwie. Ministerstwo Sprawiedliwości nadal forsuje projekt zmiany ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, pomimo krytycznego wobec niego stanowiska nie tylko sędziów, ale również przedstawicieli innych środowisk prawniczych, jak i istnienia poważnych wątpliwości konstytucyjnych. Uchwalenie ustawy w proponowanym kształcie dodatkowo zwiększy wpływ polityków na sądy, zagrażając tym samym prawu każdego podmiotu do rozpoznania sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd - czytamy w uchawle sędziowskiego stowarzyszenia.
Kolejnym działaniem wymierzonym w niezawisłość sędziowską są - zdaniem działączy "Iustitii" - podjęte pod pretekstem oszczędności budżetowych prace, które zmierzają do odstąpienia od zasad ustalania wynagrodzeń sędziowskich wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 9 marca 2009 r. Zapowiadane zamrożenie wynagrodzeń sędziów w 2012 r. poprzez wstrzymanie ich waloryzacji w odniesieniu do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale 2011 r. stanowi powrót do stosowanych wcześniej rozwiązań, które w 2008 r. doprowadziły realną wysokość wynagrodzeń sędziów do poziomu najniższego od 1989 r.
Stowarzyszenie sprzeciwia się planom obniżania wynagrodzeń sędziów, takim jak odstąpienie od wypłacania trzynastej pensji oraz likwidacja stanu spoczynku bądź znaczne ograniczenie wynagrodzenia wypłacanego z tego tytułu. Wszelkie tego typu działania pozostają w rażącej sprzeczności z treścią art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, który gwarantuje sędziom wynagrodzenie odpowiadające godności urzędu.
Stowarzyszenie zwraca się do wszystkich sędziów o wzięcie udziału w akcji protestacyjnej mającej na celu wyrażenie sprzeciwu wobec proponowanych rozwiązań. W ramach protestu apeluje o skorzystanie w dniach 11 lipca i 19 września 2011 r. z urlopu określonego w art. 1672 Kodeksu pracy. Uwzględniając ewentualne przeszkody nie pozwalające na udział w rekomendowanej formie protestu, Stowarzyszenie postuluje o zamanifestowanie poparcia poprzez powstrzymywanie się w tych dniach od czynności procesowych lub zarządzenie dwudziestominutowej przerwy w trakcie trwających posiedzeń sądowych.
W tych samych dniach zaplanowany został też protest prokuratorów.