Członkowie Stowarzyszenia Sędziów Polskich z Oddziału w Toruniu, w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości znoszącym ponad 120 sądów rejonowych w Polsce wyrażają stanowczy sprzeciw wobec planów zlikwidowania Sądu Okręgowego we Włocławku. W pełni popierają Uchwalę Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego we Włocławku podjętą 7 lutego 2012.
Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany, przyjmujące jako kryterium istnienia sądu wyłącznie liczbę etatów orzeczniczych w danym sądzie a pomijające sprawność działania i potrzeby społeczne, nie poprawią naszym zdaniem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w kraju - twierdzą sędziowie.
W kontekście orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niekonstytucyjność ustawy zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych w części pozwalającej na delegowanie sędziów bez ich zgody do innych sądów, proponowane zmiany stanowią jawną próbę ominięcia Konstytucji RP oraz Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych poprzez umożliwienie przenoszenia sędziów z miasta do miasta.
Zdaniem sedzió proponowana likwidacja Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego we Włocławku utworzonego w 2004 i przeniesienia orzecznictwa w tym zakresie do innego sądu okręgowego nie znajduje racjonalnego uzasadnienia w kontekście potrzeb lokalnej społeczności szczególnie, że orzecznictwo wskazanego Wydziału dotyczy w znacznej części osób najuboższych, pozbawionych pracy, osób starszych, starających się o świadczenia emerytalne, dotkniętych niepełnosprawnością.