Rezolucję w sprawie zmian legislacyjnych w Polsce przyjęli obradujący w Norwegii przedstawiciele Europejskiego Oddziału Światowej Unii Sędziów. W wysłanym m.in. do prezydenta Lecha Kaczyńskiego apelu wyrażają zaniepokojenie kierunkiem zmian, prowadzących do ograniczenia niezawisłości polskich sędziów.

Członkowie Europejskiego Oddziału Światowej Unii Sędziów wyrażają głębokie zaniepokojenie zmianami legislacyjnymi w Polsce, prowadzącymi do zredukowania kompetencji samorządu sędziowskiego na rzecz władzy wykonawczej, a w szczególności konstruujące rozszerzone kompetencje ministra sprawiedliwości, a także mające na celu osłabienie gwarancji niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Autorzy rezolucji zwracają uwagę m.in. uwagę, iż wprowadzone już zmiany w prawie przyznają władzy wykonawczej możliwość ingerencji w zasadę sprawowania funkcji prezesa sądu, umożliwiają przeniesienie sędziego do innego sądu, a tym samym odsunięcie go od prowadzenia sprawy bez zgody tego sędziego, przekazują kompetencje do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom do wyłącznej kompetencji prokuratorów.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów prosi polskie władze, by były świadome przestrzegania uniwersalnie przyjętych standardów niezależności wymiaru sprawiedliwości. Niezawisłość sędziów jest pierwszym i najważniejszym elementem niezbędnym do zapewnienia trójpodziału władzy - podkreślili autorzy rezolucji.

Z podobnym w treści i intencjach apelem zwróciło się następnego dnia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do zarządu Platformy Obywatelskiej. Adwokaci proszą partię, która wkrótce obejmie w Polsce rządy o umacnianie samorządów zawodowych i społeczeństwa obywatelskiego. - Apelujemy o to, aby Adwokatura i inne samorządy zawodów zaufania publicznego miały możliwość współtworzenia i inicjowania w sposób istotny praworządnej, demokratycznej, obywatelskiej i sprawiedliwej Polski. Polski opartej o model zdecentralizowanego państwa, realizującej zasadę samorządności obywateli, w tym samorządności inteligencji wykonującej zawody zaufania publicznego - czytamy w apelu Naczelnej Rady Adwokackiej.