Chodziło o art. 75 § 3 w zw. z art. 75 § 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (sygn. P 35/13), w odniesieniu do przypadku „zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub zniesienia danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu”. Sąd Najwyższy skierował pytanie prawne w sprawie zgodności tych przepisów z Konstytucją na tle tzw. reformy Gowina, rozpoznające odwołanie od decyzji Ministra Sprawiedliwości o przeniesieniu pewnego sędziego ze stanowiska sędziego Sądu Rejonowego w Żninie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Szubinie, w związku ze zniesieniem, 1 stycznia 2013 r., Sądu Rejonowego w Żninie. Więcej>>>

Czytaj: SN pyta TK o przeniesienia sędziów przy reformie sądów rejonowych>>>

Zdaniem Sądu Najwyższego „ustawowe przesłanki przeniesienia sędziego, wbrew jego woli, nie pokrywają się (…) z określonymi w art. 180 ust. 5 Konstytucji wyjątkami od konstytucyjnej zasady nieusuwalności sędziów.” Art. 180 ust. 5 Konstytucji umożliwia przeniesienie sędziego do innego sądu lub w stan spoczynku, z pozostawieniem mu pełnego wynagrodzenia, w razie zmiany ustroju sądów lub granic okręgów sądowych. Zdaniem Sądu Najwyższego, tzw. reforma Gowina, tj. wydanie rozporządzeń o zniesieniu sądów i o siedzibach sądów oraz zmiana obszarów właściwości sądów nie miała wymiaru ustrojowego, o jakim mowa w art. 180 ust. 5 Konstytucji.
Trybunał Konstytucyjny argumentując umorzenie postępowania wskazał, że 1 lipca 2015 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia niektórych sądów rejonowych , na podstawie którego  utworzono Sąd Rejonowy w Żninie. Ponadto sędzia składający odwołanie do Sądu Najwyższego został przeniesiony decyzją Ministra Sprawiedliwości do Sądu Rejonowego w Żninie i tam też wyznaczył mu nowe miejsce służbowe. Tym samym „doszło do przywrócenia stanu poprzedniego, pokrywającego się z treścią roszczenia (żądania) zawartego w odwołaniu złożonym przez sędziego, a sytuacja ta ma charakter trwały”. Z tego względu należało umorzyć postępowanie przed Sądem Najwyższym, a w konsekwencji również postępowanie w przedmiocie pytania prawnego.

  Ryszard Piotrowski
Pozycja ustrojowa sędziego>>>