Konieczność wprowadzenia nowej, bardziej rygorystycznej regulacji wynika z tego, że Polska jest zobowiązana do wdrożenia dyrektywy 2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach.

Obecnie w Polsce nie ma wyznaczonych kąpielisk ani podmiotów za nie odpowiedzialnych. Dotychczas każde miejsce kąpielowe było objęte nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która zobowiązana była do wykonywania badań wody, bez względu na to, czy kąpielisko posiadało organizatora czy właściciela.

Do projektu nowelizacji ustawy wprowadzono definicję kąpieliska, zgodnie z którą kąpieliskiem będzie wyznaczony przez radę gminy – wydzielony i oznakowany – fragment wód powierzchniowych, wykorzystywany przez dużą liczbę kąpiących się. Określono ponadto tzw. miejsce do kąpieli – będzie to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, niebędący kąpieliskiem, wykorzystywany do kąpieli. Będą to miejsca wykorzystywane okazjonalnie przez uczestników np. obozów harcerskich. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje, że organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli będzie musiał wykonać badanie wody nie wcześniej niż 15 dni przed rozpoczęciem jego funkcjonowania.

Projekt zakłada zmianę koncepcji sprawowania nadzoru nad jakością wody w kąpielisku czy miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Kontrola będzie przeprowadzana wyłącznie w miejscach posiadających organizatora. Oznacza to, że osoby kąpiące się w miejscach, które nie będą wyznaczone przez radę gminy jako kąpielisko, będą brały na siebie ryzyko korzystania z wody o niepewnej jakości.

Decyzję w sprawach wykorzystywania miejsca na kąpielisko będzie podejmować rada gminy, która corocznie, do 31 maja, określi wykaz kąpielisk na swoim terenie lub na polskich obszarach morskich przyległych do gminy. Organizator kąpieliska będzie zobowiązany (do 31 grudnia roku poprzedzającego sezon kąpielowy) przekazać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wniosek o umieszczenie kąpieliska w wykazie. Wykaz kąpielisk na terenie gminy będzie musiał być zaopiniowany (najpóźniej do 15 kwietnia każdego roku) przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Do projektu ustawy wprowadzono przepisy dotyczące sporządzania profilu wody. Przez profil wody rozumie się zespół danych i informacji dotyczących cech fizycznych, geograficznych i hydrologicznych nie tylko wody w kąpielisku, ale również wód powierzchniowych, mających wpływ na jej jakość. Dane te mają podstawowe znaczenie dla określenia zanieczyszczeń, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia osób kąpiących się. Zgodnie z projektem ustawy, kąpielisko może funkcjonować również wtedy, gdy wodę sklasyfikowano jako dostateczną.

Nadzór nad jakością wody, jej ocenę i klasyfikację przeprowadzać będzie Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ocena wody będzie: bieżąca, po sezonie kąpielowym i czteroletnia. Wprowadzono ponadto cztery klasy wód: niedostateczną, dostateczną, dobrą i doskonałą.

Na podstawie zmienionych przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, organizator kąpieliska będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie (przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) przedsięwzięć służących poprawie jakości wody. W dwóch pierwszych latach od dnia wejścia w życie zmienionych przepisów będzie to 100 proc. udokumentowanych nakładów.