Chodzi o znowelizowany w styczniu art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług obligujący dłużnika, który nie uregulował należności wynikającej z faktury w ciągu 150 dni od terminu jej płatności, do korekty odliczonej kwoty podatku VAT.
"Oznacza to, że po 150 dniach od upływu terminu wymagalności niezapłaconych przez dłużnika faktur, po ogłoszeniu upadłości syndyk będzie musiał zapłacić gotówką Urzędowi Skarbowemu cały VAT."- uważa Andrzej Sondej, prezes Okręgowej Izby Syndyków w Poznaniu. Spowoduje to - jego zdaniem - tak znaczne zwiększenie kosztów postępowań upadłościowych, że będą one masowo umarzane, a sądy będą odmawiać wszczęcia nowych.

Jego opinię podzielił Konwent Krajowej Izby Syndyków, który podjął w tym zakresie uchwałę. "Unormowania prawne zmienione tzw. ustawą deregulacyjną z dnia 16 listopada 2012 r. mogą spowodować naruszenie fundamentalnych zasad prawa upadłościowego i naprawczego, dotyczących równomiernego zaspokojenia wierzycieli, zachowania upadłego przedsiębiorstwa, przedsiębiorstw jego kontrahentów oraz miejsc pracy. Nowe unormowania podatkowe stoją w sprzeczności z zapisami prawa upadłościowego. Nakładają na syndyka obowiązek uprzywilejowanego zaspokajania należności Skarbu Państwa z pokrzywdzeniem innych wierzycieli np. pracowników. Brak jednoznacznej regulacji respektującej zasady prawa upadłościowego i naprawczego, sprawia w tym przypadku, że pokrzywdzeni są wierzyciele a koszty postępowania upadłościowego ulegają znacznemu zwiększeniu w konsekwencji zmniejszając stopień zaspokojenia wierzycieli." - głosi jej treść.

Z tego powodu Krajowa Izba Syndyków apeluje o podjęcie w trybie pilnym prac nad zmianą nowych przepisów.

Monika Sewastianowicz

Źródło: www.izbasyndykow.pl,