Zmienią się przepisy dotyczące zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną. W obecnie obowiązującym stanie prawnym jest to możliwe jedynie za zgodą skazanego. Po wejściu w życie nowych przepisów jedyną przesłanką tego rodzaju zamiany będzie fakt bezskutecznej egzekucji grzywny. Nie znaczy to jednak, że skazany nie będzie mógł się sprzeciwić orzeczeniu kary zastępczej. Jednak w tej sytuacji, gdy egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że taka byłaby, sąd zarządzi wykonie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Monika Sewastianowicz

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line