Rozporządzenie z 4 maja 2011 r., na podstawie którego prezes sądu powszechnego będzie mógł utworzyć sądową służbę doręczeniową zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw numer 99 pod pozycją 577.
To oznacza, że wejdzie w życie 31 maja  i z tym właśnie dniem prezes sądu będzie mógł utworzyć sądową służbę doręczeniową. W jej skład mają wchodzić:
1) pracownicy sądu zatrudnieni w celu doręczania pism sądowych,
2) inni pracownicy sądowi, z którymi zawarto umowę cywilnoprawną w przedmiocie doręczania pism sądowych jako wykonywania dodatkowych zadań poza godzinami urzędowania sądów, zwani dalej "doręczycielami".
Doręczyciele będą wchodzić w skład wyodrębnionego zespołu pracowników w oddziale administracyjnym sądu, odpowiadającym między innymi za zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji sądowej.

Źródło: Rzeczpospolita