Po zniknięciu orzeczeń Helsińska Fundacja Praw Człowieka oraz osoba prywatna złożyły zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. 29 września 2017 r. zapadło jednak postanowienie, w którym Hanna Stachowicz, asesor śródmiejskiej prokuratury, odmówiła wszczęcia śledztwa. Jako uzasadnienie decyzji podała „brak znamion czynu zabronionego”. Fundacja złożyła zażalenie na to postanowienie do sądu.

Obowiązkowa publikacja wyroków TK

Fundacja podkreśla, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, powinny być publikowane w dwóch miejscach. Pierwszym z nich jest Dziennik Ustaw (a w niektórych wypadkach Monitor Polski). Drugim – elektroniczny zbiór orzeczeń „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”. W maju 2017 r. z tego drugiego zbioru zniknęły wyroki TK dotyczące ustaw o Trybunale Konstytucyjnym z 22 grudnia 2015 r. (K 47/15) i 22 lipca 2016 r. (K 39/16 oraz K 44/16).
 
Mariusz Muszyński (obecnie wiceprezes TK, wybrany na stanowisko sędziego Trybunału na już obsadzone miejsce) w reakcji na usunięcie orzeczeń ze zbiorów stwierdził, że „co do tego, jaki charakter mają te rozstrzygnięcia, jest dyskusja, bo zostały one wydane z naruszeniem prawa. Ponieważ nie weszły one do systemu prawnego, bo nie zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw, to nie ma podstaw do tego, aby tkwiły w bazie orzecznictwa i komplikowały rzeczywistość prawną”.

Przekroczenie uprawnień
Zdaniem HFPC usunięcie orzeczeń wypełnia znamiona przestępstwa z art. 231 k.k. (przekroczenie uprawnień) oraz 276 k.k. (usunięcie dokumentu), ponieważ organy władzy publicznej są zobowiązanie do działania na podstawie i w granicach prawa. - Żaden przepis nie przyznaje nikomu kompetencji do decydowania o tym, co jest wyrokiem Trybunału, a co wyrokiem Trybunału nie jest. Zwłaszcza w quasi-procedurze odmowy publikacji wyroku lub usunięcia go z urzędowego zbioru – tłumaczy adw. Marcin Wolny, prawnik HFPC.

Rozprawa 15 lutego 2018 r. (godz. 9.00, sala nr 258), sygnatura akt II Kp 3034/17Konstytucyjny spór o granice zmian organizacji i zasad działania Trybunału Konstytucyjnego: czerwiec 2015 - marzec 2016>>