Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  27 maja 2010 r. w sprawie trybu postępowania przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną (Dz. U. Nr 98, poz. 632) weszło w życie 8 czerwca 2010 r. Określony został w nim tryb postępowania przy zawieraniu umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków skazanych, którzy wykonują nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, minimalną i maksymalną sumę ubezpieczenia, podmioty uprawnione do zawierania umów i termin ich zawierania.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Umowa zawierana jest na cały rok kalendarzowy na zasadach przewidzianych w przepisach o zamówieniach publicznych, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który umowa ma być zawarta, a szacunkową liczbę skazanych objętych ubezpieczeniem wskazuje prezes sądu okręgowego Minimalna suma ubezpieczenia w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia stanowi 250 proc., a maksymalna 1250 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu zawarcia umowy.