Projektowane zmiany w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych wynikają z tego, że 14 września 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. określająca zasady i tryb udziału RP w obu tych systemach, poprzez Krajowy System Informatyczny. Sądy powszechne uzyskały dwa rodzaje uprawnień w zakresie dostępu do danych SIS: uprawnienie do dokonywania w systemie niektórych wpisów oraz uprawnienie do przeglądania większości wpisów poczynionych przez inne uprawnione organy krajowe oraz inne państwa.
Sądy uzyskają połączenie z SIS z wykorzystaniem już istniejącej sieci PESELNET, a w przyszłości za pomocą sądowej sieci teleinformatycznej, będącej obecnie w stadium projektowania. Przy Komendzie Głównej Policji zostało już utworzone Biuro SIRENE (Supplementary Information Request at the National Entries – wniosek o informacje uzupełniające na poziomie dostępów krajowych), będące organem wyznaczonym przez Polskę do wymiany z innymi państwami - sygnatariuszami Układu z Schengen wszystkich koniecznych informacji, związanych z dokonywaniem wpisów i umożliwiających podjęcie stosownych działań w przypadkach, gdy w wyniku wyszukiwania w systemie zostały wskazane osoby lub przedmioty, których dane wprowadzono do SIS. Biuro SIRENE jest organem centralnym, pełniącym funkcję punktu kontaktowego, odpowiedzialnego za wymianę informacji uzupełniających dotyczących danych zawartych w SIS, który musi być w pełni operacyjny we wszystkie dni tygodnia przez całą dobę. W związku z tym – można przeczytać w uzasadnieniu do projektu - konieczne stało się stworzenie sprawnego mechanizmu współpracy pomiędzy Biurem SIRENE, a jednostkami organizacyjnymi sądów powszechnych, dokonującymi wpisów i posiadających wgląd do danych SIS, w szczególności w dni wolne od pracy oraz poza godzinami urzędowania sądów,  w sytuacjach nagłych, wymagających konsultacji z sędziami posiadającymi odpowiednią wiedzę w zakresie SIS i w odniesieniu do konkretnych przypadków, związanych z działalnością ich sądów. Projekt reguluje tą kwestię, poprzez obowiązek wyznaczenia przez prezesa sądu okręgowego jednego lub więcej sędziów, odpowiedzialnych za całodobowe kontakty z Biurem SIRENE, którzy muszą posiadać aktywny numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej, niezbędne do bezzwłocznej wymiany informacji.
Przepisy nakładać też będą na użytkowników obowiązek przestrzegania zasad ostrożności i bezpieczeństwa w zakresie korzystania z SIS, w szczególności w przypadku czasowego opuszczenia stanowiska pracy, jej zakończenia oraz korzystania z zewnętrznych nośników danych, jak też obowiązek logowania się w systemie wyłącznie na czas, niezbędny dla dokonania wpisu lub wglądu do danych.
Projektowany przepis przewiduje też szczegółowe uregulowanie kwestii uzyskania dostępu do danych SIS wyłącznie przez osoby uprawnione, tzn. takie, które otrzymają na wniosek prezesa sądu od Ministra Sprawiedliwości indywidualny login i hasło, niezbędne do ich uwierzytelnienia w systemie.