W obecnym stanie prawnym zabezpieczenie można ustanowić na posiedzeniu niejawnym, natomiast rozstrzygnięcie co do uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia może zostać wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Zmienić ma to nowela Kodeksu postępowania cywilnego.

Według ustawodawcy decyzja, czy rozprawa jest potrzebna we wszystkich sprawach związanych z zabezpieczeniem powinna należeć do sądu rozpatrującego sprawę - także w kwestii ograniczenia i uchylenia zabezpieczenia.

Zmienią się także zasady ustanawiania zabezpieczenia, ponieważ, zdaniem ustawodawcy, instytucja ta była nadużywana - przedsiębiorcy składali wnioski m.in. po to, by ograniczyć działania konkurencji. Początkowo ustawodawca chciał, by wniosek o zabezpieczenie mógł być składany jednocześnie z pozwem, jednak uznał, że będzie to zbyt restrykcyjny przepis.

Po wejściu w życie nowelizacji procedury cywilnej uzyskanie zabezpieczenia przed wszczęciem powództwa wymagać będzie uprawdopodobnienia przeszkody do wniesienia pisma wszczynającego postepowanie w sprawie.

LEX Navigator Postępowanie Cywilne>>